Od 3. května 2021 jsme při dodržení všech zákonných podmínek obnovit tréninky dětí a mládeže do 18 let. Tréninky se budou konat ve standardních časech a níže najdete důležité informace o podmínkách pro účast a pro průběh tréninků. Prosíme o důsledné dodržování.

Na trénink jen s výsledkem testu nebo čestným prohlášením
Každé z dětí, které se chce účastnit tréninku, odevzdá před jeho zahájením trenérovi buď potvrzení o negativním testu nebo čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že dítě absolvovalo nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Pokud se děti ve škole testují jen v pondělí, vystačí toto čestné prohlášení do středy. Ti, co trénují ve čtvrtek si budou muset podle vládního nařízení udělat samotest, aby vaše čestné prohlášení bylo pravdivé.

Vzor čestného prohlášení najdete zde.

Převlékání v určeném prostoru
Abychom minimalizovali mísení tréninkových skupin, je pro jednotlivé kategorie trénující na sokolovně určeno, na které tribuně se mohou převléci. Rozpis je vyvěšen na hřišti. Vnitřní prostory sokolovny a šatny využívat nelze.

Neshlukujte se v areálu
Žádáme rodiče, aby se během tréninku nezdržovali na tribunách a neshlukovali se v areálu sokolovny. Dodržujte prosím všechna protiepidemická pravidla, noste ve veřejných prostorech respirátory, dodržujte odstupy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na tréninky.

Zde je znění vybraných pasáží, které upravují podmínky pro tréninky, v usnesení Vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423 v příloze č. 2 Mimořádné opatření. Toto usnesení s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezuje kde co, s výjimkou:

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m² plochy sportovištěve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.
Účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:
· prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, tj. že:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Přitom se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.
nebo
· prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
· doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
· podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
· subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů výše účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.